DGNEWS.EU

Димитровград подготвя План за интегрирано развитие на общината

Димитровград подготвя План за интегрирано развитие на общината
Nov 26
17:22 2020

Община Димитровград започна подготовката на основния си стратегически документ за следващите 7 години – План за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Изготвянето му е в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.

В тази връзка е разработена анкета, която е достъпна и за on-line попълване на следния линк: https://forms.gle/47iCCJPaLMgvnTWF8 . Анкетното проучване е анонимно с краен срок – 7 декември т.г.

Общинското ръководство се обръща към жителите на общината, бизнеса, НПО, културните и образователни институции и всички други заинтересовани страни като разчита на тяхната активност и предварително благодари за отделеното време.

ПИРО трябва да е съобразен с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 (NUTS 2), Общия устройствен план на общината, и определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България, в т.ч. актуализираната Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР), уточняват от общината.

Планът следва да съдържа още:

Дефиниран териториалния обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината.

Формулиране на целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2021-2027. 

Описание на комуникационната стратегия, идентифициране на партньорите и заинтересованите страни и определяне на формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност.

Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие:

Определяне на зони за въздействие в урбанизираната градска част (в рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват съседни територии, включително и извън строителните граници на града) или функционални градски зони, обслужващи градско-селските връзки;

Определяне на приоритетни градски зони за административните центрове на общини;

Определяне на други зони за въздействие със специфични характеристики за останалата част от общинската територия;

Изготвяне на графичен материал (карти, схеми и др.).

Изготвяне на Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие, включваща следните компоненти:

Идентифициране на мерките, които ще доведат до изпълнение на приоритетите, насочени към градските територии;

Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за реализация на плана;

Изготвяне на Индикативен списък на важни за общината проекти;

Изготвяне на индикативна финансова таблица с необходимите ресурси за реализация на приоритетите на общинско ниво и за приоритетите на градско ниво.

Идентифициране на мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия.

Разработване на система и определяне на индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО и определяне на отделни самостоятелни индикатори за оценка изпълнението на мерките, свързан с определените в ПИРО приоритетни зони за прилагане на интегриран подход.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?