DGNEWS.EU

Проверяват бизнеса за наети хора с увреждания, глобите до 5000 лв.

Проверяват бизнеса за наети хора с увреждания, глобите до 5000 лв.
Aug 28
15:32 2019

Интензивни проверки дали работодателите изпълняват задължението си да назначават на работа хора с трайни увреждания, съобразно квотите по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, предприема Инспекция по труда в Хасково. Акцията ще засегне работодатели с персонал 50 и над 50 работници и служители дали са изпълнили квотите. При проверките ще се преценява дали за работодателя възниква задължението да определя квоти за хора с трайни увреждания, които са: 1 лице с трайни увреждания при персонал от 50 до 99 служители и 2 на сто от средносписъчния състав при предприятия със 100 и повече работещи.

Ще се проверява също дали са назначени лица с трайни увреждания според квотата, както и дали те не заемат местата за трудоустроени, които работодателят е задължен да определя съгласно чл. 315 от Кодекса на труда. Според Закона за хората с увреждания, при отчитане изпълнението на квотата не се взимат предвид лицата с увреждания, назначени на работните места, определени за трудоустрояване по Кодекса на труда.

От Инспекцията съобщават, че работодатели които считат, че следва да бъдат освободени от изпълнението на квотата поради наличие на специфични фактори на работната среда, изготвят съвместно със службата по трудова медицина писмена обосновка. Контролните органи извършват проверка на фактите и обстоятелствата в писмената обосновка, като изискват документи, доказващи специфичните фактори и броя работещи при тях. При отхвърляне на обосновката се счита, че до назначаване на лица с трайни увреждания работодателят следва да заплаща компенсационни вноски, първата от които за месеца, от който е възникнало задължението му за изпълнение на квота.

Когато работодателите са освободени от изпълнението на квоти чрез приложени алтернативни мерки – закупуване на стоки и използване на услуги от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания на стойност не по-малка от двукратния месечен размер на минималната работна заплата за всяко незаето работно място за човек с трайни увреждания, те доказват това обстоятелство пред Инспекцията по труда с първични платежни документи.

Когато работодателите не са изпълнили квотата и не са освободени от изпълнението й, Инспекцията по труда проверява дали в този случай са заплатили компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за всяко незаето работно място за лице с трайни увреждания и за всеки месец, в който е квотата не е изпълнена. На работодателите, които имат задължение да заплащат компенсационни вноски, но не са ги заплатили, ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност, като имуществената санкция е от 2000 лв. до 5000 лв., а за повторно нарушение може да достигне до 10 000 лв.

Отделно от осъществявания контрол, до работодателите с 50 и над 50 наети лица се изпращат писма с покана, ако вече са изпълнили квотата чрез назначени лица с трайни увреждания, да изпратят в дирекцията информация за това. За улеснение към писмата е разработен и примерен образен на очакваната информация. Получената по този начин информация се проверява по служебен път от контролните органи на Инспекцията и при установено разминаване между подадените данни и тези в регистрите на различните администрации, задължително се извършва проверка.

На сайта на Инспекцията по труда в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Задължения за квоти по ЗХУ“, са публикувани Вътрешните правила за извършване от контролните органи на Агенцията на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания. Правилата са издадени на основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и се публикуват след обсъждане с експерти на Министерството на труда и социалната политика.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще посрещнете Новата 2020 година?