DGNEWS.EU

Промени в местните данъци и нови наредби прие ОбС - Димитровград

Промени в местните данъци и нови наредби прие ОбС - Димитровград
Jan 31
13:58 2019

Промени в наредбата за определяне на местните данъци, които се налагат от новите регламенти в закона за корпоративното подоходно облагане, прие ОбС – Димитровград на първото си заседание за годината. Промените засягат данъците на недвижимите имоти, на автомобилите, върху таксиметровия превоз на пътници, при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин, при наследствата и др. Новото при данъка за автомобилите е, че при формирането му вече ще се взема под внимание не само възрастта и мощността на автомобила, а и екологичната му категория. Промените, които може да разгледате подробно по-долу, бяха приети от ОбС без обсъждания и дебати.   

Съветниците приеха и две нови наредби, които регламентират финансовото подпомагане и стимулиране на спортните клубове и отпускането на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения. Местинте парламентаристи дадоха зелена светлина на Община Димитровград да кандидатства за европейско финансиране по три проекта – за обновяване на театъра, на културен дом „Химик” и за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

ОбС увеличи с 300 лв. и основната месечна работна заплата на кмета на общината Иво Димов. Считано от 1 януари 2019 г. градоначалникът ще взема 2500 лв. Увеличението на кметската заплата ще позволи увеличение на  възнагражденията на служителите в администрацията и на зам.-кметовете с до 80 на сто от основната месечна заплата на кмета.

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет Димитровград приема изменения и допълнения в НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, както следва:

Глава втора

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Раздел І.

Данък върху недвижимите имоти

 1.    В чл. 10, ал.1 се изменя така:

(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.”

 1. В чл. 12:

а) ал.1 се изменя така:

(1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.”

А) ал.2 се изменя така:

„(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.”

 1. В чл. 14:

а) ал 1 се изменя така:

„(1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.”

Б) създават се нови ал.2 и 3:

„(2) (В сила от 01.01.2020 г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл.6, ал.1 от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.”

В) досегашната ал.2 става ал.4 и се изменя така:

„(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.„

Г) досегашната ал.3 става ал.5 и се изменя така:

„(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал.1.”

д) досегашната ал.4 става ал.6 и се изменя така:

„(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в срока по чл.32. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал.1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл.32 служителят по чл.6, ал.1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.”

Е) досегашната ал.5 става ал.7 и се изменя така:

„(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.”

Ж) създава се нова ал.8:

„(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.”

 1. В чл.15:

а) ал.1 се изменя така:

(1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.”

Б) ал.2 се изменя така:

„(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.”

В) създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:

„(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(4) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

(6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.”

 1. Чл.17 се допълва и става:

„Чл.17. Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и чрез измерване на имота от техническите органи и предоставената служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 46а, ал. 3.”

 1. Чл.22 се изменя така:

Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.”

 1. Чл.23 се отменя.
 2. В чл. 25 се създава ал. 3:

(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат то данъкът, определен по чл. 21, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

Раздел ІІ.

Данък върху наследствата

9.  В чл. 37:

а) досегашният текст става ал. 1:

(1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Б) създава се ал. 2:

„(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.

Раздел ІІІ.

Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

 1. В чл. 43, ал.3 се изменя така:

„(3) Данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ за имотите по чл.46, ал. 2, т. 1 от ЗМДТ се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 17.

 1. Чл.46, ал.3 и ал.4 се отменят.
 2. Създава се нов чл.46а, ал.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7:

„Чл. 46а (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.

(2) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство – предмет на сделката, се извършва със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.

Чл. 51. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.

(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен.

(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

(4) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.

(5) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.

(3) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.

(4) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват общината за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 46, ал. 2 и основата, върху която е определен.

(5) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

(6) Срокът по ал. 3 започва да тече от деня, следващ вписването.

(7) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.”

Раздел ІV.

Данък върху превозните средства

 1. Чл.49, ал.3, т.5 се отменя.
 2. В чл.50:

а) ал.1 се изменя така:

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка както следва:

а) до 55 kW включително – 0,45 лв. За 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,60 лв. За 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,50 лв. За 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,80 лв. За 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,00 лв. За 1 kW;

е) над 245 kW – 2,40 лв. За 1 kW.

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните размери:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,85

„Евро 5“

0,70

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,50

б) ал.2 се изменя така:

„(2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в следните размери:

1. товарно ремарке –  8  лв.

2. къмпинг ремарке -  14 лв.”

в) ал.4 се изменя така:

„(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. Относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.),  на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително –  5  лв.

2. над 400 кг – 8 лв. “

г) ал.6 се изменя така:

„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер от 12 лв. За всеки започнати 750 кг товароносимост.”

Д) ал.8 се изменя така:

„(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 150 лв.”

Е) ал.9 се изменя така:

„(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 300 лв.

Ж) ал.12 се изменя така:

„(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер 60 лв.”

З) създава се ал.14:

„(14) Когато в регистъра по чл. 49, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.”

 1. В чл.55:

а) досегашният текст става ал.1 и се създава ново изречение второ, а досегашното изречение второ става изречение трето:

„(1) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено “Пътна полиция” по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.”

Б) създава се ал.2:

(2) Алинея 1 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.”

 1. В чл.56:

а) ал.1 се отменя;

б) ал.2 се изменя така:

„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория “Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от “Евро 4” – с 60 на сто намаление от определения по чл. 50, ал. 3 данък.”

Б) ал.3 се изменя така:

„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория “Евро 4”, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на “Евро 5”, “Евро 6” и “ЕЕV” – с 50 на сто намаление от определения по чл. 50, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.”

В) ал.5 се изменя така:

„(5) Когато в регистъра по чл. 49, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.”

 1. Чл.58 се изменя така:

„Чл.58. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 49, ал. 5 – в приход на общината по регистрация на превозното средство.”

Раздел VІІ.

Данък върху таксиметров превоз на пътници

18.  В чл..73:

а) ал.1 се изменя така:

„(1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ГДТПП x БМ

ДДТГ =

_____________________

, където

12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.70;

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.”

Б) ал.2 се изменя така:

„(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

ПДТПП x ОМ

НВДТПП =

______________________

, където

БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.”

19. В Приложение №2 към глава втора, раздел V т.21 се отменя.

ІІ. Определените с решението размери на данъка върху превозните средства се прилагат от 01.01.2019 г.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще почивате през лятото?