DGNEWS.EU

Набират кандидати за съдебни заседатели към Окръжния съд

Набират кандидати за съдебни заседатели към Окръжния съд
Jun 07
09:47 2018

Процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково за мандат 2019 – 2022 г. обяви Общинския съвет в Димитровград. Тя е открита във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в съдебния район. Необходими за правораздаването са общо 36 заседатели, 5 от които от Димитровград.

Желаещите могат да подават документи в запечатан плик, лично или с пълномощно до 29 юни, в деловодството на Общинския съвет – Димитровград, ет.5, ст.55 в сградата на Общината. Кандидатите трябва да отговарят на определени критерии и да представят необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт,изброени по-долу.

           1.Изисквания към кандидатите:

           1.    За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

                3. Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3. 4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;  

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;  

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.  Обстоятелството по чл. 67, ал.1, т.4 от ЗСВл се установява служебно от комисията.

На 3 юли 2018 г. на основание чл. 68 ал.5 от ЗСВл. списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Подробно обявата може да разгледате тук.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Как ще отпразнувате 14 февруари?