DGNEWS.EU

Представиха общите традиции и обичаи в трансграничния регион България – Турция по проект

Представиха общите традиции и обичаи в трансграничния регион България – Турция по проект
Apr 17
08:57 2018

На 12 и 13 април 2018 г. в Димитровград се проведе откриване на мрежа по Проект № СВ005.1.23.033 „Съвместна мрежа за общите традиции и обичаи в трансграничната зона”, договор № РД-02-29-293/12.10.2017 г. с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  В събитието участваха водещия партньор по проекта Народно читалище "Нов път 2011” - с. Добрич, общ. Димитровград - България и партньорите от гр. Мерич, област Мерич – Турция и  Народно читалище "Искра 1926" - с. Каснаково, общ. Димитровград – България.

Първият ден на форума стартира със запознаване на участниците с мотивите за избор на проекта, неговата същност, основните и специфични цели, които той си поставя. Изпълнението му предвижда в една диалогична и хармонична среда да се акцентира на индивидуалното и на общото във фолклора, характерен за районите на Димитровград и на Мерич, подчинено на общата концепция, че дейностите спомагат за развиване на културния обмен. В три отделни презентации лекторите фолклористи Хилда Мартинова и Валери Славов представиха сходните традиции и обичаи от трансграничния регион. Подчертано бе, че България и Турция освен обща граница, имат и много допирни точки по отношение отбелязването на определени народни празници, дължащо се на специфичните културологични разбирания, свързани с битието и взаимоотношението между хората в трансграничния регион. Основна философия в родовите общности и при двете страни, е осъзнатия общочовешки дълг и отговорност за съхранение на традициите и обичаите за бъдещите поколения чрез тяхното възпроизвеждане и предаване на подрастващите. Всички празници учат на толерантност, продиктувана от обичта и уважението на по-младите към по-възрастните, което поддържа жива и топла връзка между поколенията и родовете, независимо от дистанцията на времето.

През втория ден участниците в проекта се включиха в четири семинара на тема „Традиции и обичаи в България и Турция”. В отделни презентации бе акцентирано върху: спецификите на фолклора от двете страни в трансграничния регион; празничните календари, които се основават на цикличност, насочени към общността; традициите, основаващи се на взаимоуважението, толерантността, милосърдието и щедростта; обичаите и празниците, които като огледало на човешката душа, и от двете страни на границата, отразяват нейните скърби и радости. Българските и турските партньори са убедени, че чрез проектът се опознават народните обичаи и традиции, укрепват се културните връзки; насърчава се разпространението на културните традиции и обичаи през границите; популяризира се културното, историческото и природното наследство на двата региона. Идеята в бъдещ период е да се онагледят спецификите във фолклора на двата региона, като така всеки от партньорите обогати своята култура и спомогне за развитие на културния обмен, с което да допринесе за засилване на връзките и създаването на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество. Партньорите се обединиха около амбицията да надграждат познанията и ги популяризират, като всеки от партньорите, възпроизведе обичаи, традиции и вярвания, които сближават и обогатяват обмена между двете страни в трансграничния регион.

Проектът се осъществява по приоритетна ос „Туризъм” на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020. Стойността му е 83 769.74 евро, от които 85 % финансиране от ЕС и 15% държавно финансиране.

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект Съвместна мрежа за общите традиции и обичаи в трансграничната зона", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище “Нов път 2011” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какво е за Вас 8 март?