DGNEWS.EU

Дават до 25 000 евро на млади земеделци. Разясняват подробностите утре.

Дават до 25 000 евро на млади земеделци. Разясняват подробностите утре.
Apr 10
10:35 2018

Среща със земеделски производители и млади фермери, на която ще се разяснява мярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски производители" и промените в начина на подаване на проектите в системата на ИСУН, ще се проведе утре от 10.00 ч. в зала "Гросето", напомнят от общината.

Мярката обхваща млади земеделски производители на възраст до 40 години, които към момента на подаване на заявлението притежават съответни професионални умения и компетенции. Общият размер на помощта е до 25 000 евро на бенефициент, а изплащането ще се осъществява на два пъти под формата на единична премия, уточняват от общината.

Първото плащане – 12 500 евро е след одобрение на молбата за подкрепа, а Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО.

На организираната от Сдружението на кметовете на кметства в Община Димитровград среща ще бъдат обсъждани възможностите, които програмата дава на младите земеделски стопани.

При оценяване на проектите ще се дава приоритет на проекти: 

- които се изпълняват от бенефициенти със завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

- които се изпълняват в сектор „Животновъдство”

- които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”

- Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни

- Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Допустими разходи:

-Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства)

-Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;

-Закупуване на селскостопански животни;

-Закупуване на земя за земеделска дейност;

-Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Критерии за допустимост:

Бенефициенти са земеделски производители – физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които отговарят на следните критерии за допустимост:

• да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;

• икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;

• да са на възраст от 18 до 40 години (може и навършени) към датата на подаване на молбата за подпомагане;

• да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания. Тази възможност може да се предостави в случай, че младия земеделски производител е предвидил подобна нужда в бизнес плана си;`

• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;

• в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Как ще отпразнувате 14 февруари?