DGNEWS.EU

Първият в Хасковска област Център за временно настаняване ще бъде в Димитровград

Първият в Хасковска област Център за временно настаняване ще бъде в Димитровград
Dec 02
15:08 2020

Това съобщи заместник-кметът на община Димитровград Яшо Минков на провелите се стартиращи дейности по проект„Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Проф. д-р Асен Златаров"в Център за временно настаняване, находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на гр. Димитровград Община Димитровград.

Проектът предвижда преустройство на бивше общежитие в Център за временно настаняване  за 20 потребители.Общата стойност на проекта 626 769.20лв., безвъзмездно европейско финансиране. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна ос 5: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”и ще бъде изпълняван по процедураИзпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитиеПроцедура на директно предоставяне:BG16RFOP001-1.032. Началната дата е 26.11.2019г., а крайната дата за изпълнението му е 26.11.2021г.

„Ще бъде изградена и рампа за достъп на хора в неравностойно положение. Строително-ремонтните дейности по проекта предвиждат мерки по енергийна ефективност - топлоизолация, подмяна на дограмата и нова покривна конструкция. Изграждане на нови електро и ВиК инсталации и климатична инсталация. Центърът ще разполага със складови помещения, помещение за пране и гладене и склад за чисто и мръсно бельо. На първия етаж ще има обособени две отделения за по двама потребители в стая със станитарни възли. На същия етаж се предвижда и приемен офис, офис за персонала, приемно за инвалиди, медицински кабинет, трапезария и разливна кухня. На втория етаж ще има още осем отделения за по двама потребителя, общи санитарни възли и кабинет.”, каза ръководителя на проекта инж.Красимира Бонева.

Заместник-кметът на община Димитровград сподели, че въпросният проект е елемент от социалната инфраструктура на община Димитровград в рамките на инвестиционната й програма. „Димитровград е община за пример по отношение предоставянето на социалните услуги. С този проект разширяваме своята дейност и нека да отбележа, че Центърът за временно настаняване е първият, който се изгражда на територията на Хасковска област. От 1 януари започваме дейности и по втори проект, директно свързан с този или т.нар. меки мерки за предоставяне на самата социална услуга. Ще бъде извършен подбор на персонала, ще бъде обучен, назначен и очакваме най-късно есента да имаме възможността да предоставим тази социална услуга за хората изложени във риск или обект на социалното изключване.”, подчерта важността на проекта Яшо Минков.

В отговор на въпрос ще могат ли хора от цялата страна да се настаняват в Центъра, той допълни, че това ще бъдат услуги предоставяни преди всичко за гражданите на община Димитровград, съгласно влизащите в сила нови разпоредби в социалното законодателство за заявяването им по постоянен адрес.

Този документ е създаден в рамките на проект, № от ИСУН BG16RFOP001-1.032-0003 -С01 „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Професор д-р Асен Златаров" в Център за временно настаняване находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на гр. Димитровград Община Димитровград”по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие “, Процедура: BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград ”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?