DGNEWS.EU

Община Димитровград финансира граждански проекти за озеленяване и благоустрояване

Община Димитровград финансира граждански проекти за озеленяване и благоустрояване
Jul 22
09:20 2020

Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки обяви за десета поредна година Община Димитровград. Гражданската инициатива се финансира от общината с бюджет до 5000 лв. за всеки одобрен проект. Срокът за подаване на предложенията е до 15 септември  2020 г.,  след което в 10-дневен срок ще бъдат съобщени одобрените проекти. Целта на конкурса е да бъде подобрена естетически градската среда на междублоковите пространства и гражданите да бъдат съпричастни към опазването й. Предложените проекти трябва да отговарят на следните изисквания: да подобряват качеството на живот и жизнената среда и да повишават привлекателността на града. Условие за участие в конкурса е кандидатите да са регистрирани по Закона за управление на етажната собственост:

 Необходими документи за кандидатстване са:

1.   Формуляр за участие /по образец/

2. Проектно предложение, което трябва да включва:

· Подробно описание на дейностите по проекта;

· Количествено-стойностна сметка на предвидените в проекта дейности

· Схема/чертеж на междублоковото пространство с отбелязани места на извършване на предвидените дейности (места за залесяване, разположение на детски съоръжения и др.)

· Снимков материал на съществуващото положение

Дейностите по проектите, които ще бъдат финансирани могат да включват благоустрояване под формата на: почистване и възстановяване на неподдържани терени, озеленяване, създаване на зони за отдих в междублокови пространства, монтаж на беседки, пейки, кошчета за отпадъци, детски съоръжения, спортни съоръжения и др. паркова мебел. Недопустими за финансиране дейности са: подмяна на настилки около жилищни сгради, изграждане на паркинги и др. строителни дейности.

Попълнените формуляри за участие със съответните проекти се представят на адрес: Община Димитровград, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15 или на място на гише № 1 “Деловодство” в плик с надпис: „Конкурс за приветлива градска среда 2019г.”Оценяването се извършва от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Димитровград. Най-добрите проекти от предложените ще бъдат финансирани от Общината на стойност до 5 000 лв. за всеки проект. Финансовите средствата ще бъдат предоставени от Община Димитровград на домоуправителите след приключване и одобрение на дейностите по проектите, и отчитане с необходимите документи.

Критерии за оценяване и класиране на проектите:

1. Брой потребители

 -  до 20 души – 2 точки

 - от 20 до 40 души – 5 точки

 - над 40 души – 10 точки

2. Съфинансиране (участие на потребителите със собствени средства)

- от 1% до 10% от стойността на предвидените разходи – 2 точки

- от 10% до 20% от стойността на предвидените разходи – 5 точки

- повече от 20% от стойността на предвидените разходи – 10 точки

3. Устойчивост на проекта:

- висока – 10 точки

- средна – 5 точки

- ниска – 2 точки

4. Подходящо местоположение

- допустимо отстояние от жилищни сгради - 5 точки

- допустимо отстояние от главни булеварди - 5 точки

-неподходящо местоположение - 0 точки

За допълнителна информация - тел. 68 271, отдел„Инвестиционна дейност, околна среда и води”.

1 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?