DGNEWS.EU

Общинският съвет ще заседава на 30 януари

Общинският съвет ще заседава на 30 януари
Jan 23
16:00 2020

Първото за годината редовно заседание на общинския съвет в Димитровград ще се състои на 30 януари. В проекта му за дневен ред са включени 29 докладни записки. Идният четвъртък съветниците ще приемат бюджета на общината за 2020 година и стратегията и годишната програма за управление на общинските имоти.

Те ще гласуват изменения и допълнения в две общински наредби – за таксите и цени на услуги и за местните данъци и такси. Сред предложенията е освобождаване на всички училища, читалища и общински лечебни заведения от плащане на такса битови отпадъци.

Местните парламентаристи ще приемат две програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Димитровград. Едната е  краткосрочна до 2023 г., а другата дългосрочна за периода 2020–2030 г.  

ОбС ще приема изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и ще избира заместник-председател на ОбС.

Извършена ще бъде актуализация на годишния план за развитие на социалните услуги за 2020 г. Предлага се закриване на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” и промени на капацитета, целевата група и наименованието на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” (ЦОП). В социалната сфера ще бъде продължено и партньорството по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”.

Предлага се и безвъзмездно прехвърляне на 4 язовира – публична общинска собственост на държавата и предоставяне на общински мери и пасища на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

Съветниците ще дават съгласие и за изменение на улична регулация и ще попълнят до необходимия брой съдебни заседатели в Районен съд - Димитровград за мандат 2020  – 2024 г. и др.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?